Privacy policy Natasha Saward

Het privacy beleid is geschreven om helderheid te geven over welke gegevens van u worden verzameld, hoe de gegevens worden verwerkt en met welk doeleinde. Tevens wordt toegelicht dat u als klant een aantal mogelijkheden hebt met betrekking tot de verwerking en het beheer van uw gegevens.

Natasha Saward, gevestigd aan de Hogewoerd 175a, 2311 HH te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Natasha Saward gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken zonder uw toestemming. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarmee deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
Natasha Saward
Hogewoerd 175a
2311 HH Leiden
KVK Nummer: 28106854

Tel: 0612827948
https://natashasaward.nl

Mevrouw Natasha Saward is de Functionaris Gegevensbescherming van Natasha Saward. Zij is te bereiken via info@natashasaward.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natasha Saward verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (zodra u een factuur betaalt zien wij uw bankrekeningnummer op het bankafschrift)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natasha Saward verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de activiteiten te kunnen uitvoeren die passen bij de doelstellingen van Natasha Saward.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Natasha Saward verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel of met een ander doel dan u kwalitatief goed werk te kunnen blijven bieden. Tenzij u aangegeven heeft daar prijs op te stellen, sturen wij u ook geen directe mail.

Natasha Saward gebruikt uw naam, telefoonnummer, (email) adres of andere contactgegevens alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen.

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige privacywetgeving en op dezelfde wijze als Natasha Saward. Dit is in een verwerkersovereenkomst met deze partijen vastgelegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natasha Saward bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien ons initiële contact niet tot een opdracht leidt en u geen klant, leverancier , samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer wordt, dan worden uw gegevens binnen 3 maanden uit onze bestanden verwijderd.

Relatiegegevens worden tot 5 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur, bewaard en daarna tot u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Natasha Saward deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natasha Saward blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Natasha Saward geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden buiten de Europese Unie. Uw gegevens worden opgenomen in:
–  Clickfunnels
–  Facebook Pixel
–  Autorespond
–  Wordpress

Deze software leveranciers werken conform de vereisten van de huidige privacy wetgeving.

De website van Natasha Saward is beveiligd met een ssl-certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natasha Saward gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Natasha Saward gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Tevens maakt Natasha Saward gebruik van Facebook Pixel.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze website, zodat wij de structuur en inhoud van de sites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.

Naast ‘eigen’ cookies kunnen er bij het bezoek van onze website cookies van derden worden geplaatst, zogenaamde ‘third party cookies’. Dit kan doordat deze website gebruik maakt van Google Analytics en koppelingen met social media zoals LinkedIn aanbiedt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natasha Saward en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natashasaward.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Natasha Saward wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uw persoonsgegevens worden alleen verzonden via media die zich houden aan dezelfde privacyregels als Natasha Saward.

Natasha Saward neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@natashasaward.nl

Verder houden wij ons aan de volgende regels:

 • het contactformulier op de website wordt verzonden via een https-protocol
 • alle apparatuur die wij gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens is beveiligd met antivirus-, antispam en anti-phishing software en met firewall-beveiligingssoftware
 • onze apparatuur is beveiligd via een wachtwoord dat periodiek wordt gewijzigd